Všetko o realitách Blog Povinnosti nového...

Povinnosti nového vlastníka nehnuteľnosti - na akých 7 vecí nesmiete zabudnúť po kúpe nehnuteľnosti?

Hurá! Vaša vysnívaná nehnuteľnosť už oficiálne patrí vám. Avšak, vedeli ste, že s nadobudnutím vlastníckeho práva k nehnuteľnosti sú spojené viaceré povinností, na ktoré vy, ako nový vlastník, nesmiete zabudnúť? Aké to sú? Prečítajte si článok a zistite viac.
Povinnosti nového vlastníka nehnuteľnosti - na akých 7 vecí nesmiete zabudnúť po kúpe nehnuteľnosti?

Hurá! Vaša vysnívaná nehnuteľnosť už oficiálne patrí vám. Avšak, vedeli ste, že s nadobudnutím vlastníckeho práva k nehnuteľnosti sú spojené viaceré povinností, na ktoré vy, ako nový vlastník, nesmiete zabudnúť? Aké to sú? Prečítajte si článok a zistite viac.

Prečítajte si aj: Kto je povinný platiť daň z nehnuteľností a podať daňové priznanie v roku 2021?

na čo nezabudnúť po kúpe nehnuteľnosti

Aké sú povinnosti nového vlastníka nehnuteľnosti?

1. Preberací protokol - odovzdanie bytu

Po podpise kúpnej zmluvy je potrebné vypracovať preberací/odovzdávací protokol, v ktorom sa uvedú presné stavy merateľných energií (teplej vody, studenej vody, tepla) a evidenčné čísla meračov. Odporúča sa, aby protokol obsahoval aj súpis odovzdaných kľúčov a ich počet (vstupná brána, byt/dom, poštová schránka, pivnica, garáž a i.) V protokole popíšte aj stav preberanej/odovzdávanej nehnuteľnosti, prípadne jej nedostatky. Platnosť protokolu potvrdí kupujúci aj predávajúci vlastnoručným podpisom.

preberací protokol

2. Nahlásenie zmeny vlastníka bytu u správcu

Ako nový vlastník nehnuteľnosti máte povinnosť prihlásiť sa u správcu bytového domu (prípadne v spoločenstve vlastníkov bytov). Nezabudnite si so sebou vziať:

 • preberací protokol
 • rozhodnutie Okresného úradu, katastrálneho odboru (príslušnej správy katastra) o vklade vlastníckeho práva v prospech nového vlastníka bytu alebo aktuálny list vlastníctva s novým vlastníkom.

zmena u správca bytu

3. Prehlásenie energií - elektrárne a plynárne

1.ZSE –  Západoslovenská energetika – Elektrárne

Po odovzdaní nehnuteľnosti je predávajúci povinný odhlásiť sa z odberu elektrickej energie. Vy ako kupujúci, sa po jeho odhlásení, musíte na odber prihlásiť do 3 dní. Ak je vašim dodávateľom energie Západoslovenská energetika, môžete zavolať na zákaznícku linku, t.č. 0850 111 555 alebo ich môžete kontaktovať poštou na adresu: ZSE Energie , P.O. Box 325, 821 00 Bratislava 1.

2. SPP – Slovenský plynárenský priemysel – Plynárne

Ak je vašim dodávateľom plynu SPP, v deň odovzdania nehnuteľnosti spíšte Žiadosť o zmenu odberateľa na odbernom mieste. Žiadosť nájdete na www.spp.sk. Vyplnenú a podpísanú žiadosť môžete SPP doručiť elektronicky na e-mail zakaznickalinka@spp.sk alebo osobne na zákazníckom centre SPP.

energie

4. Prihlásenie sa k trvalému pobytu

Trvalý pobyt je povinný hlásiť každý občan, ktorý sa trvale nezdržiava v zahraničí. K trvalému pobytu sa môžete prihlásiť osobne na ohlasovni miestneho príslušného obecného, či mestského úradu alebo on-line cez portál www.slovensko.sk. Ak sa k TP prihlasujete online, budete potrebovať OP so zaručeným elektronickým podpisom (ZEP).

Pri prihlásení trvalého pobytu na ohlasovni v príslušnej mestskej časti potrebujete:

 • platný občiansky preukaz,
 • originál listu vlastníctva alebo nájomnú zmluvu, ak občan nie je vlastník nehnuteľnosti,
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy (bytu) v mieste ohlasovne pred pracovníkom ohlasovne, alebo osvedčený podpis,*
 • pri maloletých do 15 rokov originál rodného listu.

*Potvrdenie o súhlase vlastníkov sa nevyžaduje, ak sa prihlasuje:

 • vlastník alebo spoluvlastník,
 • nájomca, ak má uzatvorenú nájomnú zmluvu s vlastníkom, alebo so všetkými spoluvlastníkmi na dobu neurčitú – originál k nahliadnutiu,
 • manžel/-ka alebo nezaopatrené dieťa/deti vlastníka/spoluvlastníka/ alebo nájomcu,
 • zariadenia sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje bývanie, sú povinné dať písomný súhlas na prihlásenie na trvalý pobyt občanom, ktorí sú v nich celoročne umiestnení; súhlas vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti sa v týchto prípadoch nevyžaduje.

Po splnení podmienok k vybaveniu TP, ohlasovňa na požiadanie vlastníkovi vydá potvrdenie o trvalom pobyte, a to za správny poplatok 5,00€. Na základe tohto potvrdenia je vlastník povinný vybaviť si občiansky preukaz na Oddelení dokladov Policajného zboru, a to do jedného mesiaca. Správny poplatok za podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu (z dôvodu zmeny alebo zápisu nových údajov) je 4,50€.

prihlásenie sa k trvalému pobytu

5. Prihlásenie sa k povinnosti platby koncesionárskeho poplatku RTVS

Platiteľ úhrady je fyzická osoba, ktorá je evidovaná dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti ako odberateľ elektriny v domácnosti v odbernom mieste, pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome. Povinnosť platiť úhradu vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa fyzická osoba stala odberateľom elektriny. 

Prihlásiť sa na platenie úhrady máte povinnosť do 30 dní od vzniku povinnosti platiť úhradu. Prihlásiť sa na úhradu RTVS je možné prostredníctvom online prihlášky, formulárom na ktorejkoľvek pobočke pošty, kontaktným formulárom, telefonicky alebo osobne na stránkovom pracovisku. Základná sadzba úhrady je 4,64€ za každý, aj začatý kalendárny mesiac. Úhrada RTVS sa platí platbou na účet RTVS alebo prostredníctvom služby SIPO (položka "Rozhlas a televízia RTVS"). Bližšie informácie nájdete na stránke RTVS.

rtvs

6. Prihlásenie sa k povinnosti platenia dane z nehnuteľnosti

Daňová povinnosť k dani z nehnuteľnosti vzniká, podľa § 18 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane. 

To znamená, že daňová povinnosť vzťahujúca sa na daň z nehnuteľností vám vznikla 1. januára 2021 v tom prípade, ak ste sa v roku 2020 alebo 1. januára 2021 stali:

 • vlastníkom,
 • správcom,
 • nájomcom alebo 
 • užívateľom nehnuteľnosti.

V takomto prípade sa musíte do 31. januára 2021 nahlásiť na miestnom príslušnom obecnom, či mestskom úrade k plateniu dane z nehnuteľnosti a podať priznanie k dani z nehnuteľnosti. Všetko potrebné informácie týkajúce sa daní z nehnuteľnosti a priznania k nehnuteľnosti na rok 2021, sme pre vás spísali v tomto článku.

daň z nehnuteľnosti

7. Ďalšie ohlasovacie povinnosti

1. Prihlásenie sa k povinnosti platieb za komunálny odpad

Povinnosť platiť za komunálny odpad vám vzniká dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosť (kúpou… ) alebo dňom vzniku trvalého alebo prechodného pobytu, podľa toho čo nastane skôr a to do 30 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Povinnosť vybavíte na miestnom príslušnom obecnom alebo mestskom úrade.

2. Zmenu trvalého pobytu nahláste viacerým inštitúciám: 

Zmenu TP musíte nahlásiť svojej banke, zamestnávateľovi a v prípade, že podnikáte aj Sociálnej poisťovni a podnikateľským registrom. V prípade, že vlastníte auto, zmenu adresy nahláste aj dopravnému inšpektorátu. Ak ste štátnym občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, zdravotnej poisťovni zmenu trvalého pobytu hlásiť nemusíte. V opačnom prípade musíte zdravotnej poisťovni zmenu nahlásiť do 8 dní.

 

Súvisiace články

04.04.2023
Príprava, prezentácia, predaj: 3 stratégie, vďaka ktorým vašu nehnuteľnosť predáte rýchlejšie
Detail
29.01.2023
Feng šuej v záhrade - ako zharmonizovať záhradu podľa princípov feng šuej
Detail
17.01.2023
Spôsob výplaty kúpnej ceny vinkuláciou alebo notárskou úschovou
Detail
16.01.2023
Rozhovor s Michaelou Némethyovou, našou maklérkou
Detail