Všetko o realitách Blog Kto je povinný...

Kto je povinný platiť daň z nehnuteľností a podať daňové priznanie v roku 2021?

Pri kúpe nehnuteľnosti musíte okrem poistenia a iných vecí myslieť aj na daňovú povinnosť. Kto musí podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2021? Dokedy treba podať priznanie a kedy musíte zaplatiť daň z nehnuteľností? Prinášame vám všetky dôležité informácie. 
Kto je povinný platiť daň z nehnuteľností a podať daňové priznanie v roku 2021?

Pri kúpe nehnuteľnosti musíte okrem poistenia a iných vecí myslieť aj na daňovú povinnosť. Kto musí podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2021? Dokedy treba podať priznanie a kedy musíte zaplatiť daň z nehnuteľností? Prinášame vám všetky dôležité informácie. 


Prečítajte si aj: Výzdoba ako z filmu - naše tipy, ako si vyzdobiť domov na Vianoce

Kto musí podať daňové priznanie?

Dôležité informácie o dani z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností je miestnou daňou, ukladá ju mesto alebo obec. Upravuje ju zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „zákon o miestnych daniach“).

Predmetom dane z nehnuteľností je:

 • daň z pozemkov,
 • daň zo stavieb,.
 • daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.

Daň z nehnuteľností sa vzťahuje na fyzické aj právnické osoby (napr. s.r.o., a.s.).

Zdaňovacie obdobie pri dani z nehnuteľností na rok 2021

Podľa § 3 zákona o miestnych daniach je zdaňovacím obdobím pre daň z nehnuteľností kalendárny rok. Pri dani z nehnuteľností si treba dávať pozor na to, že sa platí za zdaňovacie obdobie dopredu, teda za aktuálny rok. To znamená, že daň z nehnuteľností, ktorú daňovník zaplatí v roku 2021 sa vzťahuje na kalendárny rok 2021.

Daňovník a správca dane

Daňovníkom je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá má nehnuteľnosť:

 • vo vlastníctve;
 • v správe;
 • v nájme alebo
 • v užívaní.

Správu dane z nehnuteľností vykonáva mesto alebo obec, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza. Obec si vo svojom všeobecne záväznom nariadení môže zvýšiť alebo znížiť sadzbu dane, oslobodiť od dane, ako aj rozhodnúť o možnosti podať daňové priznanie elektronicky.

Vznik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností na rok 2021

Daňová povinnosť vzťahujúca sa na daň z nehnuteľností vzniká 1. januára 2021 v tom prípade, ak sa daňovník stal v roku 2020:

 • vlastníkom,
 • správcom,
 • nájomcom,
 • užívateľom nehnuteľnosti,

ktorá je predmetom dane (t. j. pozemok, stavba,  byt). To, kedy sa daňovník stáva vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, závisí od predmetu dane z nehnuteľností, ktorý bližšie špecifikuje zákon o miestnych daniach. 

Daňová povinnosť vzniká aj v prípade, ak sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára 2021. V prípade, že ste nehnuteľnosť nadobudli po 2.1.2021, budete povinný platiť daň z nehnuteľností až na rok 2022.
Špecifickým prípadom, ktorý sa týka dane z nehnuteľností je jej nadobudnutie vydražením alebo dedením, kedy daňová povinnosť dedičovi alebo vydražiteľovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič, resp. vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti.

Zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností na rok 2021

Daňová povinnosť k dani z nehnuteľností zaniká daňovníkovi 31. decembra 2020, ak v rozmedzí dátumov od 2.1.2020 do 1.1.2021 vrátane, daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane.

Dokedy treba priznanie podať?

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2021 a lehota na podanie

Daňové priznanie musí do 31. januára 2021 svojmu správcovi dane podať každý daňovník, ktorému za zdaňovacie obdobie vznikla daňová povinnosť k dani z nehnuteľností. Lehota na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti na rok 2021 je do 31. januára 2021, avšak, nakoľko tento deň pripadne na nedeľu, termín na podanie daňového priznania je 1. február 2021.

Poznáme dva typy daňového priznania k dani z nehnuteľností, a to:

 • priznanie k dani z nehnuteľností,
 • čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností.

Priznanie k dani z nehnuteľností vyplní daňovník pri prvom vzniku daňovej povinnosti (daňové priznanie podáva správcovi dane prvýkrát).

Čiastkové priznanie podáva daňovník ak už v predchádzajúcom období priznanie podal, no v aktuálnom zdaňovacom období mu vznikla nová daňová povinnosť (stal sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti, došlo k zmene súvisiacej s nehnuteľnosťou alebo jeho vlastníctvo, správa, nájom či užívanie nehnuteľnosti zaniklo).

Ak je nehnuteľnosť (pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome) v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie musí podať každá fyzická alebo právnická osoba, teda spoluvlastník, a to do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. V takomto prípade si ale môžete určiť jedného zástupcu, ktorý podá daňové priznanie za všetkých, pričom túto skutočnosť musí v priznaní uviesť.
Spomínaná dohoda spoluvlastníkov o ustanovení si zástupcu sa nevzťahuje na manželov, ktorí majú nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. V takomto prípade podáva priznanie len jeden z manželov.

Ako podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2021?

 1. Vypíšte predpísané tlačivo určené pre fyzickú alebo právnickú osobu (tlačivo je rovnaké pre fyzické a právnické osoby a okrem dani z nehnuteľnosti je určené aj pre daň za psa, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje).
 2. K priznaniu priložte dokumenty, ktoré potvrdzujú zmenu vlastníctva na základe predaja a kúpy, dedičstva, darovania a pod. (napr. kópia rozhodnutia o povolení vkladu do katastra nehnuteľností, rozhodnutie o dedičstve a pod.).
 3. Riadne vyplnené tlačivo daňového priznania spolu s prílohami odovzdajte mestskému alebo obecnému úradu:
 • osobne,
 • poštou alebo
 • elektronicky (pokiaľ je táto možnosť dostupná u vášho správcu dane).

Ak priznanie budete podávať elektronicky, budete potrebovať: 

 • elektronický občiansky preukaz (eID kartu) s aktivovaným kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) a bezpečnostným osobným kódom (BOK),
 • čítačku čipových kariet, nainštalované aplikácie na prihlásenie a podpisovanie.

Daň z nehnuteľností - aká je lehota na splatenie?

Výpočet a splatnosť dane z nehnuteľností na aktuálny rok

Daňovník si svoju daňovú povinnosť týkajúcu sa dane z nehnuteľností sám nevypočíta. Výpočet dane z nehnuteľností na rok 2021 je úlohou správcu dane. Daň z nehnuteľností vyrubuje správca dane (obec) každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. Lehota na vyrubenie dane z nehnuteľností nie je pre správcu dane stanovená. 
Daň sa vypočíta na základe údajov, ktoré daňovník uvádza v daňovom priznaní (napr. výmera bytu v m2, výmera pozemku alebo počet podlaží stavby) a príslušnej sadzby. Splatnosť dane je 15 dní odo dňa, kedy rozhodnutie správcu dane nadobudlo právoplatnosť. Správca dane môže (a nemusí) určiť platenie dane z nehnuteľností v splátkach.

Aké nehnuteľnosti sú od dane oslobodené?

Povinnosť podávať daňové priznanie a platiť daň sa väčšinou nevzťahuje na byty a nebytové priestory, pozemky a stavby vo vlastníctve a správe štátnych a iných verejných inštitúcií. Kompletný zoznam definuje § 17 Zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Tip: Správca dane môže znížiť alebo oslobodiť od dane aj ďalšie kategórie pozemkov, stavieb alebo bytov. Daňovník v takomto prípade musí svojho správcu dane požiadať o oslobodenie alebo zníženie dane z nehnuteľnosti a doručiť mu písomnú žiadosť najneskôr do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.

Sankcie

Výška pokuty za nepodanie daňového priznania v riadnom termíne môže byť vo výške vyrubenej dani, nie menej ako 5 eur, najviac však 3 000 eur.

Súvisiace články

16.01.2021
Povinnosti nového vlastníka nehnuteľnosti - na akých 7 vecí nesmiete zabudnúť po kúpe nehnuteľnosti?
Detail
02.01.2021
Rozhovor so Zuzanou Matúšovou, našou maklérkou
Detail
19.12.2020
Rozhovor s Michaelou Némethyovou, našou maklérkou
Detail
12.12.2020
Výzdoba ako z filmu - naše tipy, ako si vyzdobiť domov na Vianoce
Detail