Všetko o realitách Slovník pojmov

Nehnuteľnosti od A po Z

Možno sa vám už stálo, že ste v súvislosti s realitami narazili na výrazy, ktorým ste nerozumeli. Aby ste sa v tejto problematike nestratili, pripravili sme pre vás zoznam tých najdôležitejších výrazov, ktoré vám umožnia zostať v obraze.

Vyhľadajte výraz

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
U
V
Z
A

Apartmán

je označenie nebytového priestoru predávaného na bývanie v bytovom projekte alebo aj byt určený na rekreáciu (rekreačný apartmán). Developeri používajú toto označenie na byty, ktoré nevyhoveli svetlotechnickým podmienkam a neprepúšťajú dostatok svetla podľa noriem. Alebo takto označia priestory, ktoré boli v projekte schválené ako administratívne, no napokon ich ponúkajú na bývanie. Ďalšou príčinou vzniku apartmánov je rozdeľovanie väčších bytov na menšie počas výstavby. Apartmány sú väčšinou lacnejšie a právnická osoba si môže z ceny odpočítať DPH.

Ateliér

priestranný presvetlený byt. Ide o byty, ktoré vznikli najčastejšie prestavbou podkroví v starších domoch, vyznačujú sa aj otvorenou dispozíciou.

B

Balkón

malá terasa vystupujúca z pôdorysu domu, zábradlie je nutné na troch stranách.

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM)

možno všeobecne definovať ako spoločenstvo vlastníckych práv oboch manželov k veciam, ktoré manželia nadobudli počas trvania ich manželstva. Základným charakteristickým znakom tohto majetkového spoločenstva je to, že manželia nemajú kvantitatívne určený podiel na vlastníckom práve k spoločnej veci. Vzhľadom na bezpodielovosť tohto spoluvlastníctva platí zásada rovnosti manželov v tomto spoločenstve vlastníckych práv. Je podmienené vznikom a trvaním manželstva.

Bonita klienta

odhad schopnosti klienta splácať pôžičku; dobrú bonitu majú klienti s vysokým, stabilným a preukázateľným príjmom, majetní, a klienti s bezproblémovou platobnou históriou.

Brownfield

„hnedé územie“. Lokality blízko centier veľkých miest, ktoré v minulosti už boli zastavané a slúžili pre fabriky a sklady. V súčasnosti sa prestavujú na moderné výrobné haly a najmä centrá bývania, kancelárií a obchodov. Diskusiu vyvoláva prípadné zachovanie pôvodných priemyselných objektov. Na Slovensku, žiaľ, dochádza väčšinou k búraniu týchto objektov.

Budova

nadzemná stavba, spojená so zemou pevným základom, ktorá musí mať najmenej dva uzatvorené samostatné úžitkové priestory (s výnimkou hál). Je priestorovo sústredená a navonok uzatvorená obvodovými stenami a strešnou konštrukciou. Za budovou je možné rozhodnutím vlastníka považovať tiež sekcie so samostatným vchodom, pokiaľ je samostatne označená číslom popisným a je tak stavebne technicky usporiadaná, že môže plniť samostatne základnú funkciu budovy.

Built–to–suit

výstavba priamo podľa požiadaviek konkrétneho klienta. Opakom je špekulatívna výstavba.

Byt

miestnosť alebo súbor miestností spĺňajúci svojim stavebným, technickým a funkčným usporiadaním požiadavky na trvalé bývanie, ktorý je podľa rozhodnutia stavebného úradu určený k bývaniu.

Byt rozostavaný

miestnosť alebo súbor miestností určených v súlade so stavebným povolením k bývaniu, pokiaľ je rozostavaný v dome s bytmi a nebytovými priestormi, ktorý je aspoň v akom, stupni rozostavanosti, že je už navonok uzatvorený obvodovými stenami a strešnou konštrukciou.

Byt vo vlastníctve

byt vyčlenený ako jednotka podľa zák. č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Bytové družstvo (BD)

družstvo, ktoré zaisťuje bytové potreby svojich členov. Jedná sa o právnickú osobu, ktorá je vlastníkom nehnuteľností a ktorá tieto nehnuteľnosti, najčastejšie ich časti v podobe bytov, prenajíma svojim členom. Pôvodné družstvá fungovali ako stavebné, tzn. nehnuteľnosti postavili, niekedy aj svojpomocne (brigády členov družstva), po roku 1990 prevažuje kúpa budovy družstvom založeným nájomníkmi bytov v dome od štátu, obce či inej právnickej osoby v rámci tzv. „privatizácie bytového fondu“. Členský podiel v bytovom družstve je možné previesť.

Bytový dom

obytná budova s viacerými bytmi prístupnými z domovej komunikácie so spoločným hlavným vstupom z verejnej komunikácie, pokiaľ sa nejedná o rodinný dom. Bytový dom, je stavba pre bývanie, v ktorej prevažuje funkcia bývania. Bytovým domom (ďalej len "dom") sa na účely tohto zákona rozumie budova, v ktorej je viac ako polovica podlahovej plochy určená na bývanie a má viac ako tri byty a v ktorej byty a nebytové priestory sú za podmienok ustanovených v tomto zákone vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve jednotlivých vlastníkov a spoločné časti domu a spoločné zariadenia tohto domu sú súčasne v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Bytový fond

súhrn bytov na určitom území.

C

Čerpanie

poskytnutie dohodnutých finančných prostriedkov na účet klienta, alebo iný klientom, určený účet.

Čerpanie postupné

poskytnutie dohodnutých finančných prostriedkov vo viacerých splátkach na účet klienta, alebo iné klientom, určené účty. Každé ďalšie čerpanie je umožnené až po splnení podmienok uvedených v úverovej zmluve.

D

Daň z nehnuteľnosti

daň zaťažujúca vlastníkov nehnuteľností, platí sa každý rok, platcom je vlastník k 1.1. daného roku, daňové priznanie sa podáva do 31.januára (iba raz, v ďalších rokoch mestský úrad zasiela iba šek), uhrádza sa do 31.mája ( u väčších súm je druhá splátka k 30.11.).

Delikvencia

skutočnosť, kedy existuje akákoľvek dlžná suma po termíne splatnosti.

Depozitum

úschova, vklad u peňažného ústavu, notára alebo advokáta.

Developer

hlavný investor. Developer je spoločnosť zastrešujúca výstavbu, ktorá sa o projekt investičnej výstavby „stará“ od štádia príprav (kúpa pozemku/projektu, vyjednávanie s mestom, architektonické riešenie), cez zabezpečenie financovania a výstavby až po samotný predaj, resp. prenájom. Niekedy sa zamieňa s investorom.

Dom s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve

budova, ktorá je na základe prehlásenia vlastníka domu rozčlenená ma samostatné bytové a nebytové jednotky podľa zák.č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, kde sú vyčlenené spoločné časti domu a určený spoluvlastnícky podiel vlastníkov jednotiek na spoločných častiach domu a prípadne aj pozemku. Bytové a nebytové jednotky sú samostatne vedené na liste vlastníctva.

Dražba

verejný predaj, pri ktorom sa ponúka vec na kúpu väčšiemu počtu osôb. Táto vec je predaná udelením príklepu tomu, kto ponúkne viac, ak sa súčasne zaviaže, že splní podmienky pre tento predaj stanovené dražobnou spoločnosťou, ktorá ako jediná má oprávnenie verejnú dražbu vykonávať za účelom uplatnenia pohľadávky veriteľa.

Dražba dobrovoľná

sa uskutočňuje na návrh vlastníka alebo inej osoby na základe zmluvného vzťahu s vlastníkom predmetu dražby (hnuteľné, nehnuteľné veci atď.). Navrhovateľom dražby môže byť aj osoba, ktorá je oprávnená s predmetom dražby hospodáriť na základe zmocnenia podľa zvláštneho právneho predpisu, napr. likvidátor alebo správca konkurznej podstaty.

Dražba nedobrovoľná

sa uskutočňuje na návrh dražobného veriteľa. Dražobní veritelia sú podľa zákona veritelia, ktorých pohľadávky sú zaistené záložným právom, obmedzením prevodu nehnuteľnosti alebo právom zadržovacím. Dražba sa uskutočňuje aj v prípade, že pohľadávka dražobného veriteľa nie je potvrdená právoplatným súdnym rozhodnutím.

Drobná stavba

za drobné stavby sa považujú tie stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to a) prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení, b) podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy. Za drobné stavby sa považujú aj a) stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výška 5 m, napríklad sklady krmiva, náradia alebo hnojiva, b) oplotenie, c) prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby, d) nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, priechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty a pod. Za drobné stavby sa nepovažujú stavby skladov horľavín a výbušnín, stavby pre civilnú ochranu, stavby pre požiarnu ochranu, stavby uránového priemyslu a jadrových zariadení, vodné stavby, stavby čerpacích staníc kvapalných palív, skvapalnených plynov alebo stlačených plynov pre pohon motorových vozidiel, stavby prečerpávacích staníc horľavých kvapalín, horľavých plynov a stavby plniarní tlakových nádob horľavým plynom alebo horenie podporujúcim plynom.

E

Extravilán

pozemok, ktorý sa nachádza mimo zastavaného územia obce.

F

Facility management

komplexné prevádzkovanie nehnuteľnosti s cieľom zabezpečiť jej maximálne využitie s čo najväčšou efektivitou. Ide o všetky činnosti, ktoré súvisia so životom v budove: stráženie, upratovanie, úprava zelene, údržba všetkých technologických zariadení (výťahy, vzduchotechnika, osvetlenie) a podobne.

Fixná úroková sadzba

sadzba stanovená ako nemenná v priebehu celého úverového vzťahu alebo na vopred dohodnutý časový úsek (väčšinou na 1, 3, 5 alebo 10 rokov).

Fond opráv

fond opráv sa napĺňa mesačne vlastníkmi bytových jednotiek, a to príspevkami podľa výšky podielu vlastníka bytovej jednotky na spoločných priestoroch domu. Táto výška podielu je uvedená v prehlásení vlastníka a aj vo výpise listu vlastníctva miestneho príslušného katastrálneho úradu. Spravidla sa fond opráv vytvára podľa celkovej plochy danej bytovej jednotky k súhrnu podielu všetkých plôch bytových a nebytových jednotiek, nakoľko aj vyššie uvedený podiel je zostavený podľa tohto ukazovateľa. Fond opráv je určený k údržbe a opravám spoločných častí domu väčšinou sa z nej uhrádzajú aj iné poplatky, ako napr. dane z nehnuteľnosti, poistenie budov a iné poplatky, ktorých podiel alebo rozúčtovanie sa uskutočňuje rovnakým spôsobom ako tvorba fondu opráv.

Fyzická osoba

podnikateľ- fyzická osoba, ktorá podniká na základe príslušného oprávnenia (napr. živnostník). Je to právny subjekt, ktorý vstupuje do právnych vzťahov pod vlastným menom, vymedzuje si predmet podnikania, vykonáva činnosť samostatne, nesie podnikateľské riziko, základným cieľom podnikateľa je dosahovanie zisku, podniká na vlastný účet a na vlastnú zodpovednosť, pričom ručí za svoje záväzky celým svojim majetkom.

Fyzická osoba (FO)

osoba, ktorá nadobúda právnu subjektivitu momentom narodenia, stráca ju momentom smrti. Fyzická osoba nadobúda spôsobilosť k právnym úkonom v plnom rozsahu plnoletosťou, to znamená dovŕšením 18.roku.

G

Geometrické určenie nehnuteľnosti a katastrálneho územia

určenie tvaru, rozmeru, hraníc nehnuteľnosti a katastrálneho územia.

Geometrický plán

je podklad k niektorým právnym úkonom. Je potrebný, ak sa právny úkon týka len časti nehnuteľnosti, zmeny hraníc pozemkov a podobne. Napríklad pri rozdelení pozemkov, aby bolo jasné kadiaľ vedie novovzniknutá hranica, atď. Geometrický plán musí byť autorizačne overený autorizovaným geodetom a úradne potvrdený katastrálnym úradom, ktorý eviduje dotknuté nehnuteľnosti. Úradné overenie znamená, že pôvodný stav podľa geometrického plánu vychádza z platných údajov katastra. Geometrický plán pozostáva z niekoľkých častí: popisové pole – je “tabuľka”, v ktorej sú zhrnuté základné informácie o geometrickom plán (názov plánu, dotknuté nehnuteľnosti, meno zhotoviteľa, atď…) grafické znázornenie – v ktorom je zakreslený pôvodný stav (čiernou) a nový stav (červenou). V zobrazení je zakreslené aj najbližšie okolie (aj keď sa nemení). Červenou farbou sú zakreslené úplne nové prvky prípadne preškrtnutím sú označené rušené prvky. Hranice parciel registra EKN sa zakresľujú zelenou farbou. výkaz výmer – v ktorom sú zapísané údaje pôvodného (doterajší) nového stavu a vzájomné zmeny výmer. Obsahuje číslo parcely, výmeru, druh pozemku doplňujúce údaje vlastníka. Pokiaľ je v ňom napísaný len jeden vlastník, ale vlastníkov je v skutočnosti viac, nie je to žiaden problém, je to len zjednodušenie, aby sa nemuselo písať veľký počet vlastníkov. Zmena vlastníctva sa môže zapísať len na základe zmluvy, ktorej je geometrický plán podkladom.

Greenfield

„zelené územie“. Nová výstavba na doteraz nezastavanom území, na „zelených“ plochách.

H

Holobyt

v zásade marketingový pojem určujúci, v akom štádiu je nový byt. Holobyt zväčša znamená, že v byte sú dokončené podlahové potery, vchodové dvere, okná a radiátory. Klient si ešte musí dorobiť podlahy, sanitu, niekedy aj kompletne vymaľovať. Opakom je štandard.

Homestaging

pri predaji alebo prenájme je veľmi podstatný prvý dojem z nehnuteľnosti. Takto pripravená nehnuteľnosť sa určite skôr zapáči potenciálnym klientom a predaj, resp. prenájom bude ešte rýchlejší. Odborné čistenie, upratovanie a pripravenie nehnuteľnosti zlepšuje dojem z kancelárií, ubytovacích zariadení, bytov a domov.

Hypotekárna banka

banka špecializovaná na poskytovanie hypotekárnych úverov.

Hypotekárny úver

úver zaistený záložným právom k nehnuteľnosti. Zaisťovaná nehnuteľnosť môže byť aktuálna nehnuteľnosť, alebo nehnuteľnosť vo výstavbe. Zaistenie nehnuteľnosti môže poskytnúť aj iná osoba od dlžníka.

I

IBV

individuálna bytová výstavba

IG prieskum

alebo aj IGP. Inžiniersko-geologický prieskum. Je potrebný na zistenie inžiniersko-geologických pomerov staveniska pre potreby založenia objektu. Zjednodušene povedané, ukáže, či a v akej forme možno na danom pozemku stavať. Z toho potom vyplýva zadanie pre statikov a projektantov konkrétneho objektu.

Inkaso

jeden z nástrojov platobného styku. Veriteľ si sám strháva peniaze na splátku z účtu dlžníka (klienta).

Intravilán

označenie pre zastavané plochy obcí, poprípade pre zastavané plochy a plochy určené k zástavbe. Intravilánom sa niekedy rozumie časť územia obce, ktorá je z väčšej časti zastavaná.

Iný oprávnený

osoba, ktorá je oprávnená z práva, ktoré sa zapisuje do katastra nehnuteľností (napr. vecné bremeno spočívajúce v práve doživotného bývania a užívania nehnuteľnosti).

IS

inžinierske siete. Do skupiny inžinierskych sietí patria najmä nadzemné a podzemné vedenia energií ako sú napríklad prípojky vody, elektrickej energie, plynu, kanalizácie, telekomunikačné siete a káblové rozvody. O inžinierske siete je potrebné sa zaujímať najmä pri kúpe stavebného pozemku na výstavbu rodinného domu. Niektoré obytné zóny totiž nemajú IS ešte vybudované, skolaudované alebo nie sú inak v poriadku (napr. nie sú sprevádzkované).

Istina

požičaný finančný obnos. Za požičanie tohto finančného obnosu platí dlžník (klient) veriteľovi odmenu (úrok).

J

Jednoduchá stavba

za jednoduchú stavbu sa podľa stavebného zákona považuje: a) bytová budova, ktorej zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, má jedno nadzemné podlažie, môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie, b) stavba na individuálnu rekreáciu, c) prízemná stavba a stavby zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, d) oporný múr, e) podzemná stavba, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a hĺbka 6 m. Stavby uvedené pod c) a e) sa považujú za jednoduché stavby iba vtedy, ak z hľadiska požiarnej bezpečnosti je pre ich užívanie počet osôb určený podľa technickej normy, najviac však 30 osôb. Za jednoduché stavby sa nepovažujú stavby skladov horľavín a výbušnín, stavby pre civilnú ochranu, stavby pre požiarnu ochranu, stavby uránového priemyslu a jadrových zariadení a stavby čerpacích staníc kvapalných palív, skvapalnených plynov alebo stlačených plynov pre pohon motorových vozidiel, stavby prečerpávacích staníc horľavých kvapalín, horľavých plynov a stavby plniarní tlakových nádob horľavým plynom alebo horenie podporujúcim plynom.

Jednorázová splátka

splátka mimo regulérneho splátkového kalendára, ktorou sa vypláca vopred dohodnutá časť istiny poskytnutého úveru s príslušenstvom (dohodnuté poplatky a úroky).

K

Kataster nehnuteľností

súbor údajov o nehnuteľnostiach obsahujúcich ich súpis a popis, geometrické a polohové určenie. Súčasťou katastra nehnuteľností je evidencia vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam. Predmetom katastra nehnuteľností sú pozemky v podobe parciel, budovy spojené so zemou pevným základom, vybrané stavby spojené so zemou pevným základom, a byty a nebytové priestory vymedzené ako jednotky podľa zákona o vlastníctve bytov.

Katastrálna mapa

je verejná listina. Snímku z katastrálnej mapy je možné získať na príslušnom katastrálnom odbore za správny poplatok v kolkoch 8 EUR. Tiež je možné pre niektoré katastrálne územia získať katastrálnu mapu na internete. Je to polohopisná mapa s popisom, ktorá zobrazuje všetky nehnuteľnosti a katastrálne územia, ktorú sú predmetom katastra nehnuteľností. Pozemky sa v katastrálnej mape označujú parcelnými číslami a značkami druhov pozemkov, budovy sú zobrazené podľa svojho vonkajšieho obvodu. Katastrálne mapy sú štátnym mapovým dielom. Je to mapa veľkej mierky. Katastrálne mapy sa vytvárajú v rozličných mierkach, v zastavanom území (intraviláne) sa používajú katastrálne mapy v mierke 1:1000 alebo 1:2000. Mimo zastaveného územia obce (extravilán) sú to najčastejšie katastrálne mapy v mierke 1:5000 (ale nie je to pravidlo).

Katastrálne územie

zoskupenie pozemkov, ktorých údaje sú evidované spolu a (čiastočne) nezávisle na ostatných častiach. Často je jedna obec na jednom katastrálnom území, ale v prípade, že sa obec/mesto postupne spájala z ďalšími obcami (prípad mesta Bratislava a jej častí P. Biskupice, Rusovce…), ale aj napriek zlúčeniu, katastrálne územia zostávajú zachované a sú samostatne evidované.

Katastrálny operát

je súbor dokumentačných materiálov obsahujúcich údaje katastra z jedného katastrálneho územia.

Katastrálny úrad

je úrad zriadený štátom. Úrad zaoberajúci sa vedením údajov o nehnuteľnostiach. Sú v ňom zapísané práva k nehnuteľnostiam (vlastnícke právo, záložné právo, právo odpovedajúce vecnému bremenu, predkupné právo, pokiaľ má mať účinky vecného práva, a iné práva, pokiaľ boli zriadené ako vecné práva k nehnuteľnostiam). Katastrálny úrad sa nachádza v každom okresnom meste, pričom v súčasnosti sú označené ako Okresný úrad – katastrálny odbor.

Kolaudácia

kolaudačné konanie – kolaudácia, činnosť stavebného úradu smerujúca k vydaniu kolaudačného rozhodnutia príslušného stavebného úradu, že objekt spĺňa patričné stavebné, hygienické a protipožiarne normy a že povoľuje jeho užívanie pre účel, pre ktorý je kolaudovaný. Po dokončení realitného projektu požiada investor o vydanie kolaudačného rozhodnutia, čím začína kolaudačné konanie. V rámci neho úrad skúma predložené dokumenty a to, či im stavba zodpovedá.

Kolaudačné rozhodnutie

kolaudačné rozhodnutie. Rozhodnutie o užívaní stavby (kolaudácii) umožňuje vlastníkom, resp. prevádzkovateľom objektu tento prevádzkovať. Po vydaní a správoplatnení kolaudačného rozhodnutia (čiže opečiatkovaní právoplatnosti na úrade) sa zvyknú postupne odovzdávať inžinierske siete do užívania, nové byty do rúk vlastníkom, prípadne komerčné priestory nájomcom. Po vydaní kolaudačného rozhodnutia sa vo viacerých rezidenčných projektoch vyžaduje doplatenie kúpnej sumy konkrétneho bytu, ak bolo jeho financovanie nastavené na viacero platieb viazaných na konkrétnu fázu výstavby. V kolaudačnom rozhodnutí môžu byť stanovené chyby a nedorobky a stanovený termín na ich odstránenie staviteľom.

Komplexná pozemková úprava

činnosť, pri ktorej sa usporiadavajú vlastnícke práva k pozemkom a s nimi súvisiace vecné bremená a ďalej sa pozemky priestorovo a funkčne upravujú, zlučujú alebo delia zabezpečuje sa prístupnosť k pozemkom a vytvárajú sa podmienky k ochrane pôdneho fondu, zveľaďovaniu krajiny, zúrodneniu, hospodáreniu a k zvýšeniu ekologickej stability.

Kúpna zmluva

zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, na základe ktorej sa prevádza vlastnícke právo z predávajúceho na kupujúceho. Musí mať písomnú formu, ak ide o nehnuteľnosť a musí obsahovať identifikáciu predávajúceho, kupujúceho, predmet kúpy a kúpnu cenu, dátum a podpis (podpis predávajúceho musí byť osvedčený).

Kvitancia

súhlas Záložného veriteľa (teda banky, ktorá má pohľadávku zabezpečenú záložným právom k nehnuteľnosti) adresovaný najčastejší Katastru nehnuteľností, obsahom ktorého je súhlas resp. vzdanie sa záložného práva voči nehnuteľnosti, na základe splatenej pohľadávky.

L

List vlastníctva

je tá časť tzv. "súboru popisných informácií" katastra nehnuteľností, ktorá obsahuje vybrané základné údaje o nehnuteľnostiach, vlastníkoch, právach a o iných vzťahoch k nehnuteľnostiam a iné údaje. Je to teda názov tej časti dokumentácie o nehnuteľnostiach daného katastrálneho územia v katastri nehnuteľností, ktorá obsahuje údaje o vlastníckych vzťahoch daných nehnuteľností. List vlastníctva pozostáva z troch častí, časť A – majetková podstata – popisuje nehnuteľnosť (byt, dom, pozemok), časť B – vlastníci a iné oprávnené osoby – popisuje vlastníka nehnuteľnosť a časť C – ťarchy – popisuje ťarchy k nehnuteľnosti (napr. záložné práva, vecné bremená a pod.). Je vhodné, preštudovať ho pred kúpou nehnuteľnosti. Na jednom liste vlastníctva môže byť zapísané viaceré nehnuteľnosti tých istých vlastníkov.

Lodžia

malá terasa, ktorá nevystupuje z pôdorysu domu ( jej výmera je vlastne na úkor priľahlej miestnosti). V našich podmienkach sa jedná o prvok pre panelovú zástavbu.

Loft

loftový byt. Veľký byt, ktorý vznikol prestavbou nevyužívaných hál, fabrík alebo iných priemyselných priestorov. Byty majú vysoké stropy, neomietnuté steny priznávajú konštrukciu. Vznikajú najmä prestavbou brownfieldov.

Lomový bod

bod, v ktorom sa lomí hranica územnej správnej jednotky, katastrálneho územia, zastavaného územia obce, hranica vymedzená právom k nehnuteľnosti, hranica držby, hranica druhov pozemkov alebo rozhrania spôsobu využívania pozemkov.

LTV

loan to value ratio, uvádza sa v percentách. Ukazovateľ výšky úveru v pomere k hodnote nehnuteľnosti. Ukazovateľ, ktorý banky používajú na stanovenie rizika hypotéky. Čím vyššie LTV, tým je poskytnutie hypotéky pre banku rizikovejšie. LTV sa vypočíta ako podiel hodnoty hypotéky k hodnote nehnuteľnosti stanovenej znalcom. Banky zvyčajne poskytujú hypotéky do výšky LTV= 70% (v niektorých prípadoch až do 100%). Pre hypotéky s LTV nad 70% banka zvyčajne stanoví vyššiu úrokovú sadzbu.

LV

list vlastníctva. Dokument uložený na katastri nehnuteľností, na ktorom sú napísané všetky vlastnícke vzťahy k danej nehnuteľnosti. Okrem majiteľa aj ťarchy: záložné, či iné práva a vecné bremená. Verejne dostupné aj na oficiálnej webstránke katastra.

M

Mezanin

názov pre podlažie medzi prízemím a 1. poschodím.

Mezonet

názov pre byt v dvoch a viac úrovniach (poschodiach).

Mimoriadna splátka

splátka mimo riadny splátkový kalendár (nad rámec riadnych splátok).

Mimoriadna splatnosť

vyhlásenie mimoriadnej splatnosti- stav, kedy dlžník aj cez výzvu veriteľa neplní dohodnuté podmienky a stráca výhodu splátok – banka pristúpi k jednorazovému uplatneniu si plnej výšky pohľadávky. stav, kedy dlžník aj cez výzvu veriteľa neplní dohodnuté podmienky a stráca výhodu splátok – banka pristúpi k jednorazovému uplatneniu si plnej výšky pohľadávky.

N

Nadobúdací titul

listina alebo skutočnosť, na základe ktorej osoba nadobudla vlastnícke právo k nehnuteľnosti (kúpna zmluva, zmluva o prevode, dedičská zmluva, darovacia zmluva, súdne rozhodnutie atď.)

Náhľad do katastra nehnuteľností

aplikácia, ktorá umožňuje získavať niektoré vybrané údaje týkajúce sa vlastníckych parciel, budov a jednotiek (bytov alebo nebytových priestorov), evidovaných v katastri nehnuteľností a ďalej informácie o stave konaní založených na katastrálnom pracovisku pre účely zápisu vlastníckych a iných práv oprávnených subjektov k nehnuteľnostiam v Slovenskej republike, alebo pre účely potvrdzovania geometrických plánov.

Nájomná zmluva

zmluva, ktorou prenajímateľ prenecháva za odplatu nájomcovi vec, aby ju v dohodnutej dobe užíval.

Nájomné

odplata resp. protihodnota za užívanie veci na základe zmluvy. Nájomca na základe nájomnej zmluvy užíva vec vo vlastníctve prenajímateľa.

Návrh na vklad do katastra nehnuteľností

žiadosť účastníkov právneho úkonu smerovaná katastrálnemu úradu, aby na základe uzatvorenej zmluvy zahájil konanie o povolení zápisu vkladu práva do katastra nehnuteľností. Návrh na vklad je neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy na nehnuteľnosť, záložnej zmluvy a každej zmluvy meniacej majetkovú podstatu, vlastníka, prípadne iné oprávnené osoby, či ťarchy.

Nebytový priestor

miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú podľa rozhodnutia stavebného úradu určené k iným účelom ako na bývanie.

Nebytový priestor rozostavaný

miestnosť alebo súbor miestností kolaudovaný ako nebytový priestor určený k inému využitiu ako pre potreby bývania, pokiaľ je rozostavaný v dome s bytmi a nebytovými priestormi, ktorý je aspoň v takom stupni rozostavanosti, že je už navonok uzatvorený obvodovými múrmi a strešnou konštrukciou.

Nedočerpanie

stav, kedy klient nevyužije možnosti čerpania celej čiastky podľa zmluvy.

Nehnuteľnosť

sú pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom /§119 Občianskeho zákonníka/byty a nebytové priestory vymedzené ako jednotky podľa zákona o vlastníctve bytov.

Nehnuteľnosť z druhej ruky

jedná sa o všetky nehnuteľnosti s výnimkou novostavieb predávaných priamo stavebníkom alebo developerom. Trh starších nehnuteľností.

Novostavba - novo postavaná nehnuteľnosť predávaná prvým vlastníkom

stavebníkom alebo developerom (ako opak nehnuteľnosti z druhej ruky), alebo 2) nová nehnuteľnosť do cca 5 rokov od kolaudácie (rozlíšenie z hľadiska veku nehnuteľnosti), alebo 3) všeobecne „novo postavaný objekt“ ako odlíšenie od staršej zástavby na rovnakom mieste.

O

Obchodný register

register podnikateľov vedený okresnými súdmi, do ktorého sa zapisujú všetky obchodné spoločnosti a družstvá; podnikatelia na základe živnostenského oprávnenia sa môžu nechať zapísať dobrovoľne.

Obytná miestnosť

je miestnosť, ktorá svojím stavebnotechnickým riešením a vybavením spĺňa podmienky na trvalé bývanie.

Ocenenie nehnuteľnosti

posudok znalca, ktorým sa vyjadruje hodnota nehnuteľnosti.

Odhad nehnuteľnosti

zistenie hodnoty majetku. Ak to vyžaduje povaha veci (najmä pri väčších hodnotách), poverí súd (štátne notárstvo) súdneho znalca uskutočnením odhadu. Odhad je nutný tiež pri zmluvnom prevode a predaji nehnuteľnosti v osobnom vlastníctve.

Office

anglické označenie sektoru kancelárií. Na Slovensku sa okrem označenia kancelárie používa aj výraz administratíva.

Open house

marketingová aktivita v rámci predaja nehnuteľností, použiteľná najmä u zaujímavých nehnuteľností (luxusný rezidenčný, developerský projekt a pod.). Realitný konzultant priamo v nehnuteľnosti usporiada neformálne stretnutie s potenciálnymi záujemcami z radov klientov, známych alebo ľudí, ktorí reagovali na propagáciu akcie, súčasťou akcie môže byť krátka prezentácia nehnuteľnosti, použitých technológií a pod., prípadne aj malé občerstvenie. Cieľom je priviesť na miesto čo najväčší počet potenciálnych klientov, zvýšiť povedomie o predaji nehnuteľnosti a v neposlednom rade získať ďalšie kontakty.

Orientačné číslo

číslo, ktoré bolo pridelené stavbe v rámci jednej ulice, napríklad Bajkalská 5. Číslica zapísaná pred orientačným číslo, v prípade Bajkalská 255/5 číslo 255, nazýva súpisné číslo.

P

P.A. (spôsob úročenia)

per annum alebo ročne. Parcela ohraničenie pozemku a celkový obraz, ktorý je geometricky a polohovo vymedzený a označený parcelným číslom. Je to “pozemok” s jedným alebo viacerými vlastníkmi, zapísaný na jednom liste vlastníctva a na rozdiel od pozemku má určený tvar, polohu a pridelené parcelné číslo. Parcela registra C je parcela, ktorej hranice sú v teréne viditeľné a zobrazené na katastrálnej mape (čo je hlavný rozdiel oproti parcelám registra E). Register C pokrýva celé katastrálne územie, tj. každý pozemok je obsiahnutý v nejakej CKN parcele. Parcela registra E (EKN parcela) je parcela zapísaná v katastri, ale jej hranice nie sú v teréne viditeľné (na rozdiel od parciel registra C, ktorých hranice sú v teréne viditeľné). Je to často prípad malých rolí, ktoré začalo obhospodarovať jednotné roľnícke družstvo (v listinách uvádzané ako pozemky v užívaní socialistickej organizácie) a počas neskorších mapovaní sa zamerala len veľká roľa obhospodarovaná roľníckymi družstvami. Tým pádom vznikla jedna veľká parcela registra C. Pričom v súčasnosti sa nedá povedať, kde presne v rámci celej družstevnej role sa nachádza maličká EKN parcela.

PD

projektová dokumentácia. Základný dokument pri novej výstavbe, ktorý obsahuje konkrétne detaily projektu, a na základe ktorého sa v prvej fáze získavajú jednotlivé povolenia a následne sa objekt stavia. Ide o súbor architektonického riešenia, technickej správy a projektov jednotlivých projektantov.

Plomba

označenie katastra pre meniace sa skutkové, alebo právne vzťahy spojené s predmetnou nehnuteľnosťou. (na nehnuteľnosti prebieha zmena v zápise).

PM

parkovacie miesto. V obytných projektoch ho možno najčastejšie nadobudnúť dvoma spôsobmi – do vlastníctva, pokiaľ je ako samostatná parcela; formou práva užívania, pokiaľ je súčasťou spoločného pozemku pod/v okolí objektu.

Pôda poľnohospodárska

pôda určená k poľnohospodárskemu obrábaniu.

Podielové spoluvlastníctvo

spoluvlastníctvo k veci, pri ktorej každý spoluvlastník má určité práva a povinnosti vzhľadom k výške svojho podielu, najčastejšie vyjadrenej zlomkom. O hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkostí podielov, pričom prehlasovaný spoluvlastníci sa môže obrátiť na súd v prípade ak ide o dôležitú zmenu veci. Pri predaji spoluvlastníckeho podielu majú ostatní spoluvlastníci predkupné právo.

Podlahová plocha

jedná sa o súčet podlahových plôch všetkých miestností a chodieb v interiéri budovy alebo bytu (plocha „od steny ku stene od múru k múru“), tzn. vrátane plochy využitej napr. pre vstavané skrine). Pre účely výpočtu spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach budovy prináležiacich k bytovej či nebytovej jednotke sa ráta celková plocha jednotky bez lodžie.

Podlažie

označenie úrovne stavby, pod úrovňou zeme sú Podzemné podlažia, číslované zhora dolu (1.PP, prípadne i 2. a ďalšie PP), v úrovni terénu a vyššie sú nadzemné podlažia (v úrovni terénu 1.NP, o úroveň vyššie 2.NP atď.)

Podnájom

na základe podnájomnej zmluvy a so súhlasom prenajímateľa nájomca prenecháva za úplatu podnájomníkovi bytovú jednotku, nebytovú jednotku ich časť alebo celú nehnuteľnosť do užívania.

Pohľadávka

predstavuje nárok veriteľa na plnenie dlhu zo strany dlžníka.

Poistenie založenej nehnuteľnosti

u hypotekárnych úverov a úverov zo stavebného sporenia peňažný ústav vyžaduje okrem založenia nehnuteľnosti v prospech peňažného ústavu aj jej samostatné poistenie.

Poplatok

finančná suma spojená s poskytnutím, vedením a správou úveru.

Poručiteľ

zomrelá osoba, ktorá zanechala majetok, ktorý je predmetom dedičského konania.

Poschodie

označenie úrovne stavby, pod úrovňou zeme je suterén, v úrovni terénu je prízemie, o úroveň vyššie je 1. poschodie, ďalej 2. poschodie atď. v odborných, technických textoch sa používa skôr pojem podlažie.

Potvrdenie

doklad o prevzatí finančnej čiastky.

Pozemok

je individualizovaná časť zemského povrchu, bez ohľadu na substrát (poľnohospodárska pôda, zastavaná plocha, vodné toky a pod.) a je to časť poľnohospodárskeho povrchu oddelená od susedných častí hranicou územnosprávnej jednotky alebo katastrálneho územia hranicou vlastníckou, držby, druhov pozemkov, popr. rozhraním spôsobu využitia pozemku.

Poznámka

jedná sa o typ zápisu do katastru nehnuteľností. Poznámky sú úkony katastrálneho úradu, ktoré sú určené k vyznačeniu skutočností alebo pomeru vzťahujúceho sa k nehnuteľnosti alebo osobe, a ktoré nemajú vplyv na vznik, zmenu alebo zánik práva.

Právna subjektivita

spôsobilosť mať práva a povinnosti. Je právom priznaná možnosť subjektov (fyzických a právnických osôb) byť nositeľom práv a povinností. Rozlišujeme spôsobilosť mať práva a povinnosť – vzniká narodením a zaniká smrťou a spôsobilosť na právne úkony – vzniká dovŕšením plnoletosti.

Právnická osoba (PO)

osoba (napr. obchodná spoločnosť, združenie s právnou subjektivitou, obce a pod.), ktorá má spôsobilosť k právnym úkonom, odo dňa účinnosti zápisu do registra, do ktorého sa zapisuje, pokiaľ zvláštny zákon neurčí inak.

Preberací protokol

spisuje klient (kupujúci/nájomník) pri preberaní priestorov. V ňom spíše prípadné nedostatky, ktoré v priestore objavil a s odovzdávateľom (investorom) dohaduje termín ich odstránenia.

Predkupné právo

právo prednostnej kúpy. Oprávnený má právo, aby mu bola vec pred predajom ponúknutá na kúpu. Ponuka musí obsahovať identifikáciu nehnuteľnosti a cenu za ktorú sa bude predávať ak si neuplatní predkupné právo. Oprávnený má dva mesiace na prijatie ponuky a zaplatenie kúpnej ceny pri nehnuteľnostiach, pri hnuteľných veciach je lehota 8 dní. Ak márne uplynie táto lehota, predkupné právo zaniká. Oprávnený, ktorého by vynechali z procesu prednostnej kúpy, sa môže súdne domáhať aby mu nadobúdateľ ponúkol vec na predaj alebo mu zostane predkupné právo zachované. Predkupné právo vzniká na základe zákona (najmä v prípade podielových spoluvlastníkov) alebo na základe zmluvy. Právne je nevyužitie tohto práva napadnuteľné 3 roky – premlčacia doba.

Prehlásenie vlastníka

jednostranný právny úkon vlastníka domu vložený na kataster nehnuteľností, ktorým sa v dome vyčleňujú jednotky podľa zák. č. zák. č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Prelease

predprednájom. Uvádza sa najmä pri obchodných a administratívnych projektoch, uvádza zazmluvnené priestory ešte pred štartom výstavby. Napríklad financujúce banky pri poskytovaní úveru na financovanie projektu vyžadujú od developera určitý predprenájom priestorov, teda zložené zálohy klientov alebo inak vydokladovaný záujem klientov o konkrétny projekt.

Prenájom

na základe nájomnej zmluvy prenajímateľ prenecháva za odplatu nájomcovi bytovú jednotku, nebytovú jednotku či inú nehnuteľnosť do užívania (napr. byt v osobnom vlastníctve).

Presale

predpredaj. Uvádza sa najmä pri rezidenčných projektoch, uvádza zazmluvnené nehnuteľnosti ešte pred štartom výstavby. Napríklad financujúce banky pri poskytovaní úveru na financovanie projektu vyžadujú od developera určitý predpredaj bytov, teda zložené zálohy klientov alebo inak vydokladovaný záujem klientov o konkrétny projekt. Prieskum trhu- jedna z najpodstatnejších súčastí trhu s nehnuteľnosťami. Odborné poradenstvo developerským spoločnostiam, alebo rada pre bežného kupujúceho.

Príslušenstvo úveru

dohodnuté úroky a poplatky.

Progresívne splácanie

splátky časom rastú. Na našom hypotekárnom trhu sa príliš neponúkajú ani nevyužívajú.

R

Reality

Nehnuteľnosti – sú pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom (§ 119 Občianskeho zákonníka). Je to opak hnuteľných vecí. Podľa § 120 Občianskeho zákonníka stavba, vodný tok ani podzemná voda nie je súčasťou pozemku, a teda ani nehnuteľnosti.

Refinancovanie hypotéky

jednorazové umorenie (splatenie) hypotéky prostredníctvom nového hypotekárneho úveru, spravidla u inej banky. Rekonštrukcia- uvedenie do pôvodnej podoby alebo stavu, častejšie prestavba spojená s modernizáciou.

Rekreačný apartmán

byt primárne určený na oddych, ako druhé bývanie. Rekreačné apartmány sú klasické bytové jednotky, avšak postavené za účelom rekreácie. Budujú sa najmä v prírodne atraktívnych lokalitách, v horách, či pri aquaparkoch. Majiteľ rekreačného apartmánu ho môže sám alebo prostredníctvom správcovskej spoločnosti prenajímať, potom sa o tržbu z prenájmu delí so správcom, či developerom projektu rekreačných apartmánov.

Rekuperácia

je vlastne spätné získavanie tepla pri vetraní. Vzduch privádzaný do obytného priestoru v rekuperačnej jednotke preberá teplo z teplého vzduchu odvádzaného z obytného priestoru a tak minimalizuje tepelné straty. Vzduchotesný dom je vďaka rekuperácii stále dobre vetraný, pričom takmer vôbec nedochádza k úniku tepla.

Rent free

anglické označenie obdobia bez platenia nájmu. Používajú ho majitelia kancelárskych priestorov ako jeden z benefitov, kedy nájomca nejaké obdobie neplatí nájom.

Residence

anglické označenie sektoru rezidenčného trhu.

Retail

anglické označenie pre maloobchodné nákupné centrá. Revitalizácia- obnova, uvedenie do stavu, ktorý prináša úžitok.

Rozostavaná budova

Budova aspoň v takom stupni rozostavanosti, že je už zrejmé stavebno – technické a funkčné usporiadanie prvého nadzemného podlažia, pokiaľ je doposiaľ nebolo pridelené číslo popisné alebo evidenčné, resp. u typu budovy, kde sa číslo popisné alebo evidenčné neprideľuje, pokiaľ na ňu doposiaľ nebolo vydané kolaudačné rozhodnutie. Rozostavaný byt alebo nebytový priestor v katastri nehnuteľností je byt alebo nebytový priestor v takom dome, ktorý je aspoň v takom stupni rozostavanosti, že je uzavretý obvodovými stenami a strechou. Ak potrebujete aby úrad správy katastra posúdil stavbu ako rozostavanú, musíte si nechať zhotoviť znalecký posudok súdnym znalcom z oboru stavebníctva. Rozostavaná stavba v katastri nehnuteľností sú to stavby s prideleným súpisným číslom a je aspoň tak rozostavaná, že je jasný tvar prvého nadzemného podlažia (tj. prízemia). Ak potrebujete aby úrad katastra nehnuteľností posúdil stavbu ako rozostavanú, musíte si nechať zhotoviť znalecký posudok súdnym znalcom z oboru stavebníctva.

RPMN

ročná percentuálna sadzba nákladov – hodnota v percentách, ktorá má umožniť spotrebiteľovi lepšie vyhodnotiť výhodnosť alebo nevýhodnosť poskytovaného úveru. RPSN udáva percentuálny podiel z dlžnej čiastky, ktorý musí spotrebiteľ zaplatiť za obdobie jedného roka v súvislosti so splátkami s čerpaním úveru, správou a ďalšími výdajmi s tým spojenými.

Ručenie

ručiteľský subjekt na seba jednostranným písomným prehlásením berie povinnosť uspokojiť pohľadávku veriteľa z úverového vzťahu v prípade, že tak neuskutoční dlžník.

Ručiteľ

fyzická alebo právnická osoba, ktorá je povinná uhradiť veriteľovi pohľadávku, v prípade ak tak z rôznych dôvodov neuskutoční sám dlžník.

S

SP

stavebné povolenie. Dokument, ktorý presne špecifikuje, čo môže developer/stavebník na konkrétnom pozemku postaviť, za akých podmienok, v akých objemoch, odstupoch od okolitých pozemkov, aj ako budú vyzerať vnútorné priestory. Po správoplatnení stavebného povolenia môže investor, resp. stavebník hneď odštartovať výstavbu.

Špekulatívna výstavba

výstavba projektu bez konkrétnych záujemcov o kúpu alebo prenájom. Najmä v dobrých časoch developeri stavajú s tým, že projekt postavia a postupne sa im ho podarí zaplniť nájomcami alebo kupujúcimi. Ide teda o špekuláciu. V ťažších a krízových časoch sa do špekulatívnej výstavby púšťajú menej. Financujúca inštitúcia navyše zväčša vyžaduje aspoň nejaký presale alebo prelease. Opakom je built-to-suit.

Spoločenstvo vlastníkov bytov (SVB)

právnická osoba, ktorá je spôsobilá vykonávať práva a zaväzovať sa iba vo veciach spojených so správou, prevádzkou a opravami spoločných častí a zariadení domu, poprípade vykonávať činnosti v rozsahu zákona o vlastníctve bytov a činnosti súvisiace s prevádzkou spoločných častí zariadení domu, ktoré slúžia aj iným fyzickým alebo právnickým osobám. Obdobné postavenie ako správcovská spoločnosť, avšak správcovstvo si tu vykonávajú vlastníci bytov a nebytových priestorov samostatne.

Spoločné časti domu

spoločnými časťami domu sa na účely zákona rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločné zariadenia bytového domu

Spoločnými zariadeniami domu sa rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočíkarne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

Spoludlžník

ten, kto je ochotný podieľať sa (až 100%) na splácaní dlhu spolu s dlžníkom (klientom).

Spotrebný úver

je krátkodobý úver (splatnosť 5 rokov) určený fyzickým osobám a domácnostiam na nákup predmetov dlhodobej spotreby a k zaplateniu určitého druhu služieb (štúdium, dovolenka, atď...).

Sprostredkovateľská zmluva

zmluva, na ktorej základe sprostredkovateľ vyvíja činnosť tak, aby objednávateľ mal možnosť uzatvoriť určitú zmluvu s tým, že za túto činnosť sprostredkovateľovi prislúcha odmena, spravidla iba v prípade úspechu sprostredkovateľa.

Štandard (byt)

vybavenie bytu do tzv. štandardu znamená, že sú v ňom zväčša uložené aj podlahy, sanita v kúpeľni a na WC, vchodové i interiérové dvere, omietky a radiátory. Niekedy developeri ponúkajú v štandarde aj kuchynskú linku. Opakom je holobyt.

Stavebná sporiteľňa

je samostatný peňažný ústav, ktorý nemôže s vkladmi klientov podnikať ani uskutočňovať špekulatívne obchody, vklady musia ukladať u spoľahlivých peňažných ústavov a môžu nakupovať len likvidné štátne papiere.

Stavebné sporenie

je účelový, štátom podporovaný produkt stavebných sporiteľní, ktorého cieľom je získať prostriedky na kúpu, výstavbu alebo rekonštrukciu bývania. Stavebné sporenie sa skladá z dvoch fáz. Prvou fázou je sporenie, keď klient ukladá na účet v stavebnej sporiteľni prostriedky, kde sa mu pravidelne pripisujú úroky a štátna prémia. Po splnení podmienok klient môže získať v druhej fáze stavebný úver.

Susedná stavba

okrem priamo susediacej stavby sa za susednú stavbu považuje aj stavba na takom pozemku, ktorý nemá síce spoločnú hranicu s pozemkom, o ktorý v konaní podľa stavebného zákona ide, ale jej užívanie môže byť navrhovanou stavbou dotknuté.

SZČO

samostatne zárobkovo činná osoba – podnikateľský subjekt známy pod označením fyzická osoba – podnikateľ. Súpisné číslo stavby je číslo, ktoré bolo stavbe pridelené na základe kolaudačného rozhodnutia a malo by byť umiestnené na stavbe. Ak súpisné číslo pozostáva z dvoch častí, súpisné je to prvé, tj. pri čísle 255/5 je súpisným číslom 255, číslo 5 je orientačné číslo. V jednej obci má jedno súpisné číslo jedna stavba, čiže v našom prípade v celej obci je len jedna stavba so súpisným číslom 255.

U

ÚP

územný plán. Dokument, ktorý rieši priestorové usporiadanie a funkčné využitie daného územia obce, či väčšieho územného celku.

ÚP zóny

územný plán zóny. Podrobnejší dokument než územný plán, ktorý prísnejšie špecifikuje priestorové usporiadanie a funkčné využitie konkrétneho územia. V porovnaní s územným plánom je územný plán zóny pre investora záväzný.

ÚPI

územno-plánovacia informácia. Dokument vydávaný príslušným stavebným úradom, informujúci o pravidlách pre určité územie alebo konkrétny pozemok.

ÚR

územné rozhodnutie (rozhodnutie o umiestnení stavby). Dokument potrebný pre akúkoľvek výstavbu nového objektu, ktorý presne špecifikuje využiteľnosť územia a približné objemy a plochy. Po vydaní a správoplatnení územného rozhodnutia developer žiada o stavebné povolenie. Približný časový horizont od vydania územného rozhodnutia po štart výstavby je zhruba jeden až dva roky. Pri jednoduchších stavbách (napr. pri rodinných domoch) je možné zlúčiť územné so stavebným konaním.

Úradne overený podpis

forma overenia podpisu, kedy overujúci orgán potvrdzuje, že podpisujúci podpísal dokument pred ním. Neoveruje sa obsah dokumentu, len či osoba ktorá sa dostavila predmetný dokument vlastnoručne podpísala.

Úrok

odmena za požičanie finančných prostriedkov.

Úrok z omeškania

je dôsledkom oneskorenia dlžníka (klienta) s plnením peňažného záväzku, má iba donucovaciu funkciu , núti dlžníka (klienta) k včasnej úhrade, nezaistí však už nedobrovoľné uhradenie pohľadávky dlžníkom (klientom).

Úroková miera

úroková miera, t.j sadzba úrokov je číslo udávajúce, koľko percent kapitálu je úrok za určitú dobu. Pre zmluvné úroky nie je predpísaná určená miera, nesmie však odporovať dobrým mravom alebo byť úžerou. Úroková sadzba – suma, ktorú dlžník (klient) povinný platiť veriteľovi z jeho pohľadávky, stanovená určitým percentom z dlžnej čiastky za určité obdobie. Úrok vyjadrený relatívne z hodnoty kapitálu.

ÚŠ

urbanistická štúdia. Nezáväzný dokument, ktorý rieši plánovanú výstavbu v určitom území. Slúži len ako podklad pre zmeny a doplnky územného plánu.

Úschova

spravidla trojstranná dohoda, ktorej predmetom je uloženie veci (najčastejšie peňazí) u nestrannej osoby (depozitára) a stanovenie podmienok, ako sa bude s vecou nakladať jedná sa o nástroj obmedzujúci riziká obchodných transakcií, spojujúci výhody platby vopred (záujem predávajúceho) a platby potom (záujem kupujúceho). Najčastejšie sa jedná o úschovu notársku alebo advokátsku, prípadne bankovú (viazaný účet). Úschova v realitnej kancelárii nie je vhodná. Príkladom je úschova kúpnej ceny, kedy kupujúci skladá pred podpisom, kúpnej zmluvy kúpnu cenu do úschovy, z ktorej sú peniaze vyplatené predávajúcemu až po dokončení prevodu vlastníckeho práva.

Úverový limit, rámec

maximálna výška pohľadávky za jedným klientom. Úverový limit sa spravidla stanovuje zmluvne. Úverový limit nie je zaisťovací prostriedok v pravom zmysle, účelom je predísť tomu, aby prípadné pohľadávky nenarástli do neprimeranej výšky.

Úverový prísľub

písomný prísľub banky, že klientovi za splnenie dohodnutých podmienok poskytne. v budúcnosti úver.

Úverový účet

účet, na ktorom, banka eviduje priebeh čerpania a splácania úveru.

Územný plán

druh štúdie, ktorá si kladie za cieľ racionalizáciu priestorového a funkčného usporiadania územia v krajine a jej využitia. Má formu opatrení všeobecnej povahy a vydáva ho zastupiteľstvo obce. Územný plán je rozhodujúc pre možnosť stavebného využitia pozemkov a tým aj pre ich cenu.

Úžitková plocha

jedná sa o skutočne využiteľnú plochu, vrátane všetkého príslušenstva (pivnica, lodžia, terasa).

Uznanie podpisu za vlastný

dodatočné overenie podpisu osoby za vlastný k spätnému dátumu, ktorý je uvedený na určitom dokumente.

V

Vecné bremená

(Občiansky zákonník §§ 151n – 151p OZ) – obmedzujú vlastníka nehnuteľnej veci v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo trpieť, niečoho sa zdržať alebo niečo konať, práva zodpovedajúce vecným bremenám sú spojené buď s vlastníctvom určitej nehnuteľnosti, alebo patria určitej osobe a prechádzajú s vlastníctvom veci na nadobúdateľa. Vecné bremená sa zriaďujú písomnou zmluvou, na základe závetu, schválenou dohodou dedičov, rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona, ako aj výkonom práva /vydržaním/. Na nadobudnutie práva zodpovedajúceho vecným bremenám je potrebný vklad do katastra nehnuteľností.

Veriteľ

ten, kto požičiava (dlžníkovi).

Vinkulácia

viazanosť, zablokovanie vkladu či iného plnenia v prospech určitej osoby, napr. podmienkou pre čerpanie hypotéky je poistenie založenej nehnuteľnosti a vinkulácia poistného plnenia v prospech hypotekárnej banky.

Vklad

druh zápisu práva k nehnuteľnosti na základe rozhodnutia katastrálneho úradu o povolení vkladu práva, ktorý ma za následok vznik, zmenu alebo zánik práva k nehnuteľnosti, ktorá je predmetom evidovania na katastri nehnuteľností. Ide predovšetkým o práva zo zmlúv.

Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

obchodné podmienky vzťahu zmluvných strán, ktoré nie sú uvedené v zmluve, ale dopĺňajú ju a sú všeobecnejšej povahy.

Výmera parciel

je plošný obsah premietnutia hraníc pozemku do zobrazovacej roviny v plošných metrických jednotkách. Výmera parcely nie je záväzným údajom katastra nehnuteľností pre právne úkony týkajúce sa nehnuteľností vedených v katastri nehnuteľností a jej veľkosť vyplýva z geometrického určenia pozemku. Spresnením výmery parcely nie sú dotknuté právne vzťahy k pozemku. Výmera parcely sa určuje na celé štvorcové metre a povoleným násobkom je hektár.

Z

Zabezpečenie úveru

spôsob poskytnutia záruky dlžníkom veriteľovi, že zaplatí. Právny poriadok pozná viacero spôsobov zabezpečenia, pričom v hypotekárnom úverovaní je jediným možným spôsobom zabezpečenia pohľadávky záložným právom k nehnuteľnostiam. Ďalšími spôsobmi môžu byť napr. zmenka alebo ručenie – pri hypotékach iba ako doplňujúce zabezpečenie.

Záložca

ten, kto zriadil záložné právo k svojej nehnuteľnosti.

Záložné právo

(Občiansky zákonník §§ 151a – 151me OZ) – slúži na zabezpečenie pohľadávky a jej príslušenstva tým, že záložného veriteľa oprávňuje domáhať sa uspokojenia pohľadávky z predmetu záložného práva /zo zálohu/, ak pohľadávka nie je riadne a včas splnená. Záložné právo k nehnuteľnostiam sa zriaďuje písomnou zmluvou, schválenou dohodou dedičov o vysporiadaní dedičstva, rozhodnutím súdu alebo správneho orgánu alebo zákonom (§151b). Dôležitou zmenou popri spôsobu uplatnenia záložného práva je skutočnosť, že záložné právo je možné zriadiť aj na vec, teda aj nehnuteľnosť, ktorú záložca nadobudne v budúcnosti, t.j. nielen na vec, ktorá už je vo vlastníctve záložcu ako tomu bolo doteraz. Záložné právo k nehnuteľnostiam, bytom a nebytovým priestorom vzniká zápisom v katastri nehnuteľností, t.j. po tom, čo rozhodnutie príslušnej správy katastra o povolení vkladu záložného práva nadobudne právoplatnosť.

Záložný veriteľ

veriteľ, ktorý prijal zástavu od záložcu na zaistenie pohľadávky.

Záznam

jedná sa o typ zápisu do katastra nehnuteľností. Záznamom sa zapisuje vznik, zmena či zánik práva, v prípade, že k tejto skutočnosti došlo zo zákona rozhodnutím súdu alebo štátnemu orgánu, príklepom licitátora vo verejnej dražbe alebo aj výmaz aktuálne zriadenej ťarchy.

Žiadateľ o úver

osoba plnoletá, oprávnená k právnym úkonov, a s trvalým pobytom na území SR. Žiadateľ môže byť jedna osoba, alebo viac osôb, pričom žiadateľom môže byť aj právnická osoba.

Zmluva o prevode

zmluva medzi prevádzajúcim a nadobúdateľom za účelom, prevodu nadobudnutia. Podľa povahy prevádzaných práv sa určí konkrétny zmluvný typ, napr. kúpna zmluva v prípade predaja nehnuteľnosti, darovacia zmluva v prípade darovania, alebo dohoda o prevode členských práv a povinností v prípade prevodu družstevného bytu, a iné.

Zmluvná pokuta

suma dohodnutá v zmluve ako sankcia pre prípad porušenia zmluvných podmienok.

Znalecký posudok

posudok vyhotovený súdnym znalcom z oboru stavebníctva, v ktorom sa stanovuje všeobecná hodnota nehnuteľnosti a zároveň predstavuje doklad o stave nehnuteľnosti k určitému dátumu (napr. pri kúpe bytu). Vypracováva sa pre konkrétny účel (právny úkon). Každý účel má svoje špecifiká, ktoré sa musia rešpektovať. Medzi bežné účely znaleckých posudkov patria napr.: dedičské konanie, záložné právo (napr. pre hypotekárny úver v banke), prevod nehnuteľnosti, nepeňažný vklad do spoločnosti, zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností, nájom pozemkov, ohodnotenie zložiek podnikov, vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM), vysporiadanie podielového spoluvlastníctva, určenie hodnoty vecných bremien (právo prechodu a prejazdu a pod.), iné (exekúcia nehnuteľnosti, atď...).